Harshit India news

breaking news | Bhopal local news | Madhya Pradesh news | Indore news

44 प्रधान सुरक्षा सुरक्षा अधिकारी: एस.एस.पी. अफ़सरों हिले

पोस्ट मान संख्या नाम स्थानीय बंदोबस्त प्रधान आस्तिक 1371 अश्विनी कुमार उतेई प्रधान आस्तिक 686 वीरेंद्र कुमार मिश्रा भिलाई प्रधान आस्तिक 926 शोभा साहू स्मृति नगरी प्रधान आस्तिक 1192 मन साहू मचांदुरो प्रधान आस्तिक 489 कुंवर सिंह दुर्ग प्रधान आस्तिक 736 पोखन लाल रक्षित केंद्र प्रधान आस्तिक 327 आनंदनी राम रक्षित केंद्र प्रधान आस्तिक 1181 सुधा शर्मा स्मृति नगरी प्रधान आस्तिक 37 खेड़न खुन सुपेल: प्रधान आस्तिक 977 अमर सिंह ध्रुवे रक्षित केंद्र प्रधान आस्तिक 1166 रामकुमार चांदने रक्षित केंद्र प्रधान आस्तिक 1241 लखचंद रानीतराई प्रधान आस्तिक 625 ताल सिंह छावनी प्रधान आस्तिक 1271 योधा प्रसादी अंजोरा प्रधान आस्तिक 464 पाल साहू लेख भलाई नगर प्रधान आस्तिक 1765 रोहित कुमार डं प्रधान आस्तिक 143 योगेंद्र ओझा जिविशा प्रधान आस्तिक 963 भानु शंकर चंदनो भलाई नगर प्रधान आस्तिक 1007 प्रदीप कुमार शर्मा यातायात प्रधान आस्तिक 410 हरिचरण रक्षित केंद्र प्रधान आस्तिक 825 अहीर सिंह यातायात प्रधान आस्तिक 726 भागवत प्रसादी खुर्सीपार प्रधान आस्तिक 617 धुनकू राम धंधा प्रधान आस्तिक 441 पूर्णानंद जमुल प्रधान आस्तिक 41 ललन सिंह सुपेल: प्रधान आस्तिक 447 पन्नालाल यादव जिविशा प्रधान आस्तिक 970 युवराज जिविशा प्रधान आस्तिक 1543 आर राजू महिला थाना प्रधान आस्तिक 1545 डी सुमनो जमुल प्रधान आस्तिक 770 कुलेश्वर चंद्राकरी यातायात प्रधान आस्तिक 1101 झुमक लाल छावनी प्रधान आस्तिक 1353 हेमलता देशमुख उतेई प्रधान आस्तिक 84 प्रदीप कुमार रानीतराई प्रधान आस्तिक 427 बलदाऊराम मचांदुरो प्रधान आस्तिक 974 रथुलाल लोक जनम भलाई नगर प्रधान आस्तिक 423 पुरुषोत्तम यादव रक्षित केंद्र प्रधान आस्तिक 504 मो. शरीफुद्दीन उतेई प्रधान आस्तिक 673 दिलीप कुमार धंधा प्रधान आस्तिक 502 सुरेंद्र सिंह बाँस फर आक प्रधान आस्तिक 63 संतोष कुमार पाण्डेय अंजोरा प्रधान आस्तिक 174 अशोक कुमार मोहन नगर प्रधान आस्तिक 200 हरजीत कैर नियंत्र कक्ष प्रधान आस्तिक 1144 संजीव कुमार तिवारी जिविशा प्रधान आस्तिक 193 ज्ञान कुमार भिलाई

.

Source link

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

%d bloggers like this: